Tornar a l'índex

Notícies

Recerca i tecnologia de darrera generació, factors claus per millorar la qualitat de vida del pacient renal

Un espai ampli i confortable, amb butaques adaptables, televisió multimèdia, gimnàs i consell dietètic, on conviuen assistència, innovació, recerca i noves tecnologies per atendre de forma integral al pacient renal crònic. Aquestes són les principals característiques del CX Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada Clínic ubicat al barri de Sant Antoni (l’Eixample esquerre), i inaugurat avui. L’Hospital Clínic i CatalunyaCaixa, amb el suport d’una indústria dedicada a la diàlisi com Fresenius i una companyia biotecnològica amb teràpies en la malaltia renal com Amgen, obren aquest innovador espai d’hemodiàlisi que permet assolir la millor qualitat tècnica, convertit a hores d’ara en centre de referència de nova tecnologia i tractament dialític.

L’acte inaugural, celebrat aquest matí en el centre ubicat al carrer Manso, ha comptat amb la presència de la màxima autoritat de Catalunya, el Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, el Sr. Xavier Pomés, president del Patronat de l’Hospital Clínic; i el Sr. Manel Rosell, president de CatalunyaCaixa. El nou espai dóna una atenció global i integrada d’aquest tipus de malalts, per aconseguir la completa integració en la seva vida familiar, social i professional. Amb aquest equipament es cobreix una àrea del centre de Barcelona no abastat completament avui en dia, com és el barri de Sant Antoni.

La insuficiència renal crònica representa una de les malalties més prevalent a la nostra societat, amb un marcat increment de la seva incidència en els darrers anys. El malalts renals crònics amb necessitat de diàlisi són malalts amb marcades limitacions físiques i sense poder desenvolupar una activitat social i professional normal. La millor estratègia davant de la situació és avançar-se al futur en tots els aspectes. El nou centre incorpora la tecnologia més avançada que hi ha avui dia en el camp de l’hemodiàlisi, d’una forma automatitzada, simplificant tant la connexió com la desconnexió del malalt, i que permet totes les modalitats de diàlisi. A més disposa de disposa d’un àrea de recerca clínica per avançar en el canvis que hi ha en aquest àmbit, i d’un àrea docent a traves del qual es fan cursos per a 40 persones i es mantenen teleconferències per mantenir la difusió dels coneixements.

El CX Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada Clínic compta amb un gimnàs amb fisioterapeuta especialitzat per intentar incrementar i mantenir una certa activitat física; assistent social, per resoldre totes les dificultats de caire socio-sanitari del malalt en diàlisi; i psicòleg, per poder col·laborar en la milloria de la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva integració social. També disposa d’un nutricionista per tal de dirigir i millorar la nutrició dels nostres malalts. El lloc de diàlisis es composa d’unes butaques adequades a la alçada segons el personal, recolza braços adaptables, una taula i un monitor de diàlisi, a més de televisió multimèdia amb accés a diferents canals i a Internet. El pacients poden viure tot el seu tractament amb el màxim confort i intimitat, donat que entre pacient i pacient hi ha un espai que els permet cert nivell d’intimitat.

Projecte de recerca i innovació – Centre de diàlisi

La recerca i innovació en malalties renals i el seu tractament substitutiu (diàlisi) constitueix un dels punts fonamentals del CX Centre de Diàlisi i Recerca Clínic. Aquest nou centre de diàlisi serà un punt de referència en recerca i innovació d’Europa amb un model similar d’un institut de recerca nefrològic existent a la ciutat de Nova York, EUA.

En aquest centre de diàlisi, es centra la recerca en 2 àrees:

1. Innovació en tecnologia de diàlisi: en els darrers anys s’ha produït avanços molt importants en la tecnologia de diàlisi, repercutint en l’evolució d’aquests malalts, en la seva qualitat de vida i en la seva supervivència. En aquest sentit volem que el nostre centre constitueixi un punt de referència en el desenvolupament de noves tècniques de diàlisi i estratègies terapèutiques.

En col·laboració amb la indústria tecnològica de la diàlisi pretenem constituir el nostre centre com un punt a on es puguin provar els nous materials de diàlisi, especialment màquines i dialitzadors. Pretenem disposar d’un espai reservat específicament per realitzar aquesta recerca en innovació podent desenvolupar diàlisi “Sham”, és a dir, dialitzar exclusivament sang per veure la capacitat depurativa de la nova tecnologia. A partir d’aquest punt, desenvoluparíem estudis per provar aquest nou material en els malalts en hemodiàlisi i poder conèixer el seu rendiment “in situ”.

En aquesta línia està previst la posada en marxa de tècniques de proteòmica del líquid de diàlisi per tal de conèixer nous marcadors de l’insuficiència renal que pugin ajudar al coneixement de la fisiopatologia del síndrome mèdic. També està previst el desenvolupament de noves estratègies de tractament substitutiu com són la hemodiafiltració en línia o la diàlisi prolongada nocturna. Està previst en grups seleccionats de malalts posar aquestes noves estratègies per tal de conèixer les seves avantatges i beneficis.

A més de desenvolupar estudis pilot en el propi centre de diàlisi tenim previst centralitzar i coordinar tots els estudis de noves estratègies en diàlisi que es desenvolupin a Catalunya i arreu de l’estat espanyol. En aquest sentit, està previst comptar amb un epidemiòleg dedicat única i exclusivament a aquest tema i que porti el registre d’aquest nou procediment.

Tot aquest projecte es faria sempre en col·laboració amb la indústria de tecnologia de diàlisi seguint tots els principis de la bioètica en recerca mèdica.

2. Patologia mèdica del malalt renal: el malalt en diàlisi presenta unes peculiaritats clíniques especials que obliguen a adoptar actituds terapèutiques molt concretes. En aquest sentit voldria remarcar la importància  de l’anèmia, constant i específica del malalt en diàlisi, i secundària a la manca de secreció d’eritropoyetina; l’osteodistrofia renal i la patologia cardiovascular d’aquests malalts.

En aquest nou centre de diàlisi i amb l’experiència del professionals del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal de l’Hospital Clínic pretenem aprofundir en el coneixement d’aquests 3 processos clínics desenvolupant diversos processos de recerca que ens permetin aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia d’aquests trastorns clínics, fet que redundaria en la seva prevenció i tractament. El disposar d’un grup important de malalts crònics en diàlisi estable ens permet desenvolupar tot un seguit d’estudis clínics en la línia esmentada.

Estructura de recerca-innovació

Per tot el que s’ha comentat anteriorment s’ha previst de disposar d’un equip multidisciplinari format per 8-10 persones dedicades de manera total o parcial a la recerca. En aquest sentit, a més de metges nefròlegs està prevista la incorporació de personal d’infermeria expert en diàlisi, biòlegs amb coneixement de proteòmica, un epidemiòleg per tots els temes de registre i estudis epidemiològics, i es valoraria la possibilitat d’un enginyer amb contracte de becari.

Una llarga història del Clínic amb la diàlisi

L’Hospital Clínic i en concret, el Servei de Nefrologia d’aquest hospital, van ser pioners en la introducció de les tècniques de diàlisi en el nostre país. L’any 1960 es realitzà en aquest hospital la primera sessió d’hemodiàlisi i des d’aleshores s’han fet més de 500.000 sessions de diàlisi i s’han atès més de 2.500 malalts en diàlisi.

A partir d’aquesta data, el tractament substitutiu en hemodiàlisi es va anar generalitzant en el nostre país i es van obrir diferents serveis de nefrologia i també unitats de diàlisi satèl·lit. L’Hospital Clínic i Caixa Catalunya van inaugurar l’any 1976 el Centre de Diàlisi Verdum a on s’han fet fins aleshores més de 175.000 sessions de diàlisi i s’han tractat més de500 malalts amb insuficiència renal crònica terminal.

Xarxa de centres socio-sanitaris de l’Obra Social de CatalunyaCaixa

En la línia de donar resposta a les necessitats de la societat, l’Obra Social de CatalunyaCaixa ha promogut la construcció de diversos equipaments sanitaris i sociosanitaris, creant una xarxa composada avui per 11 centres que suposa una inversió de prop de 40.000.000 €.

Aquesta línea d’actuació vol generar uns serveis compromesos amb el territori que donin resposta als problemes actuals i futurs de la societat. Aquesta xarxa posa a disposició de la societat 700 places públiques i privades adreçades preferentment a persones amb malalties neurodegeneratives. L’objectiu final és vetllar per donar una atenció integral als malalts i les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida.

A més, a través de la Fundació Alícia, l’Obra Social de CatalunyaCaixa treballa per la millora de la salut de les persones, posant l’èmfasi en diferents patologies. Fins ara, s’ha treballat molt en matèria de diabetis i celiaquia. Però per al futur més proper, es vol encetar una  nova línia per a malalties renals en col·laboració amb l’Hospital Clínic.

Annex

La incidència anual de la insuficiència renal crònica es calcula entre 130-140 nous malalts pmp, depenent de l’àrea geogràfica analitzada i de les característiques demogràfiques de la mateixa. En els darrers anys s’ha produït un marcat increment de la incidència de la malaltia crònica terminal. És a dir, de la necessitat de la diàlisi, i l’envelliment progressiu de la nostra societat junt amb un marcat increment de la prevalença de la Diabetis Mellitus i hipertensió arterial han disparat els senyals d’alarma i estan provocant un important impacte en les estructures assistencials de la diàlisi. Es calcula que en els propers 20 anys, el nombre de malalts en tractament substitutiu serà un 30% superior a la situació actual, amb les conseqüències econòmiques i de planificació sanitària que es deriven d’aquest fort increment. A més, i de manera progressiva, els malalts que desenvolupen IRCT són de major edat i presenten més comorbiditat. Això provoca que siguin malalts dependents amb marcades limitacions físiques i sense poder desenvolupar una activitat social i professional normal.

Actualment estan ben establertes 3 alternatives terapèutiques per la insuficiència renal crònica terminal, que són: l’hemodiàlisi, la diàlisi peritoneal i el trasplantament. Aquestes 3 tècniques tenen característiques específiques i no són excloents una de l’altra. En principi es considera el trasplantament renal com la tècnica d’elecció però com molt bé és conegut, moltes vegades el malalt ha de recórrer a la diàlisi abans de poder gaudir d’un trasplantament renal i en general, la duració del trasplantament és limitada. A més, i donat el marcat increment de la presència de comorbiditat i d’increment d’edat, molts malalts no poder ser trasplantats i han de mantenir-se en diàlisi per sobreviure.

En els darrers anys, les tècniques dialítiques (hemo i peritoneal) han millorat de manera substancial i els malalts en tractament substitutiu poden gaudir d’una qualitat de vida acceptable. Aquesta milloria també ha permès perllongar de manera significativa l’esperança de vida d’aquesta població. Les millories tècniques junt amb el tractament de l’anèmia amb eritropoetina i el bon control del metabolisme calç - fòsfor, són segurament els factors responsables de la milloria observada en els darrers anys. Tècnicament, l’hemodiàlisi ha presentat importants millores en els monitors de diàlisi per la seva major versatilitat i per la introducció de nous tractaments dialítics amb una millor qualitat dels líquids de diàlisi. Millores totes elles que han contribuït de manera significativa a la milloria de la qualitat de la diàlisi, i de la seva tolerància de la qualitat de vida del malalt, així com a les seves expectatives de vida.


Els recursos a Barcelona ciutat

5 unitats de nefrologia de nivell 1 (serveis):

1. Hospital Clínic
2. Fundació Puigvert
3. Parc de Salut Mar
4. Hospital Infantil Vall d’Hebron
5. Hospital General Vall d’Hebron

10 centres de diàlisi, distribuïts en tres proveïdors:

1. DIAVERUM SERVICIOS RENALES, SL amb sis centres.
2. FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES CATALUNYA, SL, amb tres centres.
3. FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA, un centre.

Tractament

Malgrat que actualment s’estan revisant les pautes de tractament en hemodiàlisi ambulatòria, avui aquestes se centren en general en l’aplicació de sessions de 4 hores diàries, 3 dies a la setmana. Per tant, s’ha considerat que amb cada monitor es pot assumir el tractament de 4 o 6 pacients segons si funciona amb 2 o 3 sessions diàries.

El nou centre de l’Hospital Clínic dialitza els pacients durant cinc hores per tal de donar un major confort als pacients.

Pel que fa al tractament renal substitutiu, es realitza prioritàriament hemodiàlisis d’alt flux però últimament s’ha introduït una nova tècnica (hemodiafiltració on line) que millora el tractament de diàlisi i, alhora, la qualitat de vida dels pacients.

Pel que fa a la diàlisi, la reducció de pressupost ha estat del 2% en la tarifa però no s’ha disminuït en cap cas l’activitat contractada, que manté el mateix nombre de sessions que el 2010.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 14/06/2011