Nota legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CAPSBE o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CAPSBE.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. CAPSBE no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del Consorci.

CAPSBE no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Privadesa de Dades

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu dins el web constaran en el registre de gestió d’opinions. La finalitat d’aquest fitxer és servir de font d’informació als programes de millora de qualitat del sistema sanitari públic. En lliurar les vostres dades, n’autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d’acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d’aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l’àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, CAPSBE (C/ Comte Borrell, 305, Planta 1 08029 Barcelona Q0801096I) que es compromet a no utilitzar aquestes dades per altres finalitats. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant del CAPSBE.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 10/11/2016