Oferta pública d'ocupació 2024

ANUNCI relatiu a la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació per a la provisió, en règim de contractació laboral, de 5 llocs de treball, taxa ordinària de reposició.

ANUNCI sobre correcció d'una errada a l'Anunci relatiu a la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació per a la provisió, en règim de contractació laboral, de cinc llocs de treball, taxa ordinària de reposició, publicat en el DOGC núm. 9179, de 7.6.2024

          Bases generals de la convocatòria

          ANNEX I: Sol·licitud d'accés a la convocatòria     

          Declaració Responsable Nivell C1 de Català

LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

RESOLUCIONS SOBRE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES 

Relació provisional persones aspirants admeses i excloses

Relació definitiva persones aspirants admeses i excloses

Fase I: Relació provisional persones aspirants admeses i excloses

Fase I: Relació definitiva persones aspirants admeses i excloses

Fase II: Relació provisional persones aspirants admeses i excloses

Fase II: Relació definitiva persones aspirants admeses i excloses

Fase III: Relació puntuació

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 14/06/2024