Informació protecció de dades

Informació protecció de dades

El Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra de conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informa que a través d'aquesta plana podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i resoldre tots els dubtes que li puguin sorgir en relació a la política de protecció de dades adoptada per aquest hospital.

CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament crea una nova figura d'obligat compliment al CAPSBE, el Delegat de Protecció de Dades (DPD), que assumirà competències en coordinació, suport i control del compliment de la normativa de protecció de dades. Pot contactar amb ell a través del correu electrònic PROTECCIODADESCAPSBE(ELIMINAR)@clinic.cat  o dirigint-se a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, ubicada al carrer Comte Borrell, 305, primera planta de Barcelona.

EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat a l'establert al Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, tota persona té reconeguts els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, i a les previsions realitzades per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Si vostè vol exercir els seus drets, pot dirigir-se a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, ubicada al carrer Comte Borrell, 305, primera planta de Barcelona, o si ho prefereix pot enviar un mail a l'adreça PROTECCIODADESCAPSBE(ELIMINAR)@clinic.cat .

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CAPSBE

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals, l'informem  que pot accedir a les condicions de tractaments de les dades dels pacients del CAPSBE​ clicant aquí.

TRACTAMENTS DE DADES DUTS A TERME PEL CAPSBE

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals, porta a terme diversos tractaments de dades en el marc d eles seves activitats. Si vols conèixer quins són aquests tractament pot enviar un mail a l'adreça PROTECCIODADESCAPSBE(ELIMINAR)@clinic.cat .

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 25/09/2018